Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 35. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  35. istung toimub esmaspäeval, 02. oktoobril 2017. a,  algusega kell 13.00, Altmõisa külalistemajas (Tuuru küla, Ridala vald).
 
 
Päevakorra projekt:
1. Asustusjaotuse muutmise algatamine
2. Kaevu kinnistu müük
3. Siimu tee 6 korteri nr 2 otsustuskorras müük
4. Siimu tee 6 korteri nr 4 otsustuskorras müük
5. Siimu tee 6 korteri nr 5 otsustuskorras müük
6. Siimu tee 6 korteri nr 6 otsustuskorras müük
7. Siimu tee 6 korteri nr 8 otsustuskorras müük
8. Siimu tee 8 korteri nr 8 otsustuskorras müük
9. Siimu tee 8 korteri nr 10 otsustuskorras müük
10. Siimu tee 8 korteri nr 15 otsustuskorras müük
11. Siimu tee 6 korteri nr 7 müük
12. Siimu tee 8 korteri nr 16 müük
13. Vallavara tasuta kasutusse andmine
14. Ühinemislepingu kooskõlla viimine seadusega
15. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Lääne-Eesti Arenduskeskus
16. Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine vallavalitsusele 
17. Martna valla huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava
18. Läänemaa ühistranspordi korraldamisest- info
19. Valla omandis olevate korterite müük - arutelu

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 34. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 33. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  33. istung toimub reedel, 26. mail 2017. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Lääne-Nigula Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning valimisringkonnas mandaatide arvu määramine
2. Lääne-Nigula valla valimiskomisjoni moodustamine
3. Audiitori määramine
4. Martna valla teenetemärgi andmine
5. Korteri omandamine valla omandisse - arutelu
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 32. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  32. istung toimub esmaspäeval, 17. aprillil 2017. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Laenu võtmine
2. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud toimingute tegemise õiguse delegeerimine Martna Vallavalitsusele
3. Martna Vallavolikogu 25.01.2011. a määruse nr 38 "Martna Põhikooli põhimääruse kinnitamine" muutmine
4. Revisjonikomisjoni 2017. aasta tööplaani kinnitamine
5. Kiire internetiühenduse projekt „Viimane miil" – arutelu

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 31. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  31. istung toimub reedel, 17. märtsil 2017. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Seisukoha andmine kinnisasja valduse üleandmiseks juriidilisele isikule
2. Nurga kinnistu enampakkumise tulemuste kinnitamine
3. Vallavara otsustuskorras müük
4. Martna Vallavolikogu 21.04.2015. a otsuse nr 45 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
5. Martna Vallavolikogu 21.11.2013. a otsuse nr 5 „Valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale" muutmine
6. SA Lääne-Eesti Arenduskeskus asutamine
7. Martna osavalla moodustamine haldusterritoriaalse korralduse muutmisel
8. Martna valla 2017. aasta eelarve

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 30. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  30. istung toimub neljapäeval, 02. veebruaril 2017. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Munitsipaalmaale isikliku kasutusõiguse seadmine
2. Vallavara enampakkumisega müügi korraldamiseks komisjoni määramine
3. Martna Vallavolikogu 26.01.2010. a määruse nr 8 „Martna valla ehitusmäärus" kehtetuks tunnistamine
4. Ehitusseadustikust, planeerimisseadusest ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine vallavalitsusele
5. Martna valla 2017. aasta eelarve, esimene lugemine
6. Lepiku kinnistu 1/3 osa müügi arutelu

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 29. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  29. istung toimub esmaspäeval, 19. detsembril 2016. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
2. Ühinevate omavalitsuste võlakohustuste võtmine ja refinantseerimine enne haldusterritoriaalse korralduse muudatuse jõustumist
3. Riigivara tasuta jagamise delegeerimine
4. Nurga kinnistu müük
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 28. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  28. istung toimub reedel, 02. detsembril 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Õiendi kinnitamine Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise tulemuste kohta
2. Küsitluse tulemuste kinnitamine
3. Vaba maa erastajate nimekirja muutmine
4. Lühiülevaade 2017. aasta valla eelarve kavast – arutelu
5. Informatsioon SA Läänemaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse tegevuste ja ülesannete ülevõtmisprotsessi algatamise kohta
 
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 27. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  27. istung toimub neljapäeval, 20. oktoobril 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 26. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  26. istung toimub neljapäeval, 13. oktoobril 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Martna valla eelarvestrateegia 2017-2021 kinnitamine
2. Martna valla 2016. aasta I lisaeelarve
3. Informatsioon valdade ühinemisläbirääkimiste kulgemise kohta
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 25. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  25. istung toimub neljapäeval, 08. septembril 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava aastateks 2016-2026 kinnitamine
2. Esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
3. Martna Vallavolikogu 25.01.2011. a määruse nr 38 "Martna Põhikooli põhimääruse kinnitamine" muutmine
4. Martna Põhikooli arengukava 2016/17-2018/19 õppeaastaks kinnitamine
5. Martna Vallavolikogu 22.10.2012. a määruse nr 68 "Lastevanemate poolt osaline kulude katmine Martna Lasteaias" muutmine
6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
7. Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avalikustamisele suunamine
 
 
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 24. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  24. istung toimub esmaspäeval, 27. juunil 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle ühinemisläbirääkimiste jätkamine
2. Lääne maakonnaplaneeringu kooskõlastamine
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4. Kinnisvara omandamine
5. Revisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
6. Martna valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
7. Martna valla teesid ühinemisläbirääkimistel
8. Arutelu valdade ühinemisläbirääkimiste osas
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 23. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  23. istung toimub neljapäeval, 02. juunil 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 2016-2020 vastuvõtmine
2. Martna Vallavolikogu 21.04.2015. a otsuse nr 45 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
3. Martna Vallavolikogu 21.11.2013. a otsuse nr 5 „Valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale" muutmine
4. Informatsioon valdade ühinemisläbirääkimiste kulgemise kohta
5. Arutelu kalmistute munitsipaliseerimise osas
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 22. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  22. istung toimub esmaspäeval, 09. mail 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste lõpetamine
2. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud toimingute tegemise õiguse delegeerimine Martna Vallavalitsusele
3. Martna Vallavolikogu 25.09.2012. a otsuse nr 94 „Martna valla kohalike teede nimekiri" muutmine
4. Vallavalitsusele volituse andmine riiklikku teeregistrisse andmete esitamiseks
5. Martna Vallavolikogu 27.11.2015. a otsuse nr 74 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (5)
7. Liivasauna kinnistu otsustuskorras müük
8. Martna Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Revisjonikomisjoni 2016. aasta tööplaani kinnitamine
10. Informatsioon Läänemaa omavalitsuste ühtse jäätmekava koostamise kohta
11. Martna valla jaanitule korraldamine – arutelu

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 21. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  21. istung toimub reedel, 18. märtsil 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Martna valla 2016. aasta eelarve
2. Martna Vallavolikogu 25.09.2012. a otsuse nr 94 „Martna valla kohalike teede nimekiri" muutmine
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4. Siimu tee 8 korteri nr 9 otsustuskorras müük
5. Tugiisikuteenuse osutamise kord Martna vallas
6. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Martna Vallavolikogu määruste muutmine
7. Arutelu haldusreformi teemal
8. Martna Lasteaia hoolekogu pöördumine – arutelu

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 20. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  20. istung toimub reedel, 4. märtsil 2016. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Ettekanne haldusreformi teemal, Andres Liiv
2. Martna valla 2016. aasta eelarve, esimene lugemine
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (4)
4. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisest keeldumine
5. Hangete läbiviimise korraldamise ja hankekomisjoni moodustamise õiguse delegeerimine Martna Vallavalitsusele
6. Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse määramise ja maksmisega seotud toimingute tegemise õiguse delegeerimine Martna Vallavalitsusele
7. Martna Vallavolikogu 12.05.2015. a otsuse nr 51 „Haridus- ja hoolekandekomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
8. Arutelu Martna valla kohalike teede nimekirja teemal
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 19. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  19. istung toimub teisipäeval, 15. detsembril 2015. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2)
2. Martna  Vallavolikogu 20.12.2011. a otsuse nr 63 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine
3. Martna valla 2015. aasta I lisaeelarve
4. Martna valla põhimääruse muutmise algatamine
5. Martna Vallavolikogu kultuuri- ja sporditöö komisjoni põhimäärus
6. Martna Vallavolikogu 21.04.2015. a otsuse nr 45 „Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
7. Martna Vallavolikogu 25.04.2013. a otsuse nr 106 „Vallavanemale palga, puhkusetasu ning hüvitiste määramine" muutmine
8. Arutelud ja ülevaated järgmistel teemadel:
8.1 Martna valla 2016. aasta eelarve
8.2 Martna Lasteaia töökorralduse muutmise arutelu
8.3 Martna keskuse küttetrasside rekonstrueerimisplaanid ja ajakava ning kütte hinna arvestuspõhimõtted

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 18. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  18. istung toimub reedel, 27. novembril 2015. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Indrek Urbase poolt Martna Vallavolikogu 13.10.2015. a otsuse nr 70 peale esitatud vaide läbivaatamine
2. Martna valla 2015. aasta I lisaeelarve esimene lugemine
3. Audiitori määramine
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2)
5. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine (2)

Martna valla 2015. a I lisaeelarve projekt

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 17. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  17. istung toimub teisipäeval, 13. oktoobril 2015. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019 kinnitamine
2. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (2)
3. Kinnisasjade vahetamine
4. Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Martna vallas
5. Umbusalduse avaldamine volikogu revisjonikomisjoni aseesimehele
6. Volikogu aseesimehe valimine
7. Martna Vallavolikogu 21.11.2013. a otsuse nr 5 „Valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale" muutmine
8. Martna Vallavolikogu 18.03.2014. a otsuse nr 22 „Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale" muutmine
9. Arutelud ja ülevaated järgmistel teemadel:
9.1 MTÜ-de rahastamine
9.2 Kooli tee 2 korteri nr 2 müük
9.3 Valdade ühinemisläbirääkimised
9.4 Sularaha kättesaadavus
9.5 Volikogu istungite toimumise ajad
9.6 Valla jõulupeo korraldamine

Eelarvestrateegia eelnõu

16.09.15

 

Martna valla eelarvestrateegia 2015-2019 kinnitamise eelnõu

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 16. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  16. istung toimub neljapäeval, 30. juulil 2015. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Revisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
2. Martna valla 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kooskõlastuse andmine
4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (5)
5. Martna Vallavolikogu 22.12.2014. a otsuse nr 36 "Laenu võtmine" muutmine
6. Martna Vallavolikogu 21.04.2015. a otsuse nr 46 „Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine" muutmine
7. Martna Vallavolikogu 12.05.2015. a otsuse nr 52 „Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
8. Volikogu esimehe valimine
9. Arutelu heakorrakomisjoni moodustamise vajaduse üle

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 15. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  15. istung toimub reedel, 26. juunil 2015. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.

Päevakorra projekt:
1. Volikogu esimehele umbusalduse avaldamine

 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 14. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  14. istung toimub neljapäeval, 18. juunil 2015. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
 
Päevakorra projekt:
1.      Kooli tee 2 korteri nr 2 müük
2.      Martna Vallavolikogu 21.11.2013. a otsuse nr 5 „Valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale" muutmine
3.      Martna Vallavolikogu 22.12.2014. a otsuse nr 36 "Laenu võtmine"  muutmine
4.      Vallavolikogu heakorrakomisjoni moodustamine ja komisjoni esimehe ning aseesimehe valimine
5.      Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini teemaplaneeringu tutvustamine Lääne Maavalitsuse ja Keskkonnaameti poolt
6.      Vallamaja katlamaja renoveerimise projekti ülevaade
7.      Investeeringuprojektide (lasteaed, soojatrassid) tutvustus ja arutelu
8.      Vallavolikogu istungite videoülekannete ja salvestussüsteemi hinnapakkumise tutvustus
9.      Revisjonikomisjoni töö aruanne
10.  Laenu kasutamine
11.  Jooksvad küsimused

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 13. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  13. istung toimub teisipäeval, 12. mail 2015. a,  algusega kell 13.00, Martna vallamajas.
 
 
Päevakorra projekt:
1. Martna valla 2015. aasta eelarve
2. Munitsipaalmaale reaalservituudi seadmine
3. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks
4. Revisjonikomisjoni 2015. aasta tööplaani kinnitamine
5. Martna Vallavolikogu 21.11.2013. a otsuse nr 5 „Valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale" muutmine
6. Kultuuri- ja sporditöö komisjoni koosseisu kinnitamine
7. Haridus- ja hoolekandekomisjoni koosseisu kinnitamine
8. Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine
9. Volikogu töökorra muutmise algatamine
10. Hajaasustuse programmi läbiviimisega seonduv informatsioon
11. Valla laenu võtmisega seonduv informatsioon.
12. Vallamaja katlamaja renoveerimise arutelu.
13. Lasteaia renoveerimisprojekti arutelu.
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 12. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  12. istung toimub teisipäeval, 21. aprillil 2015. a,  algusega kell 11.00, Martna vallamajas.
 
Päevakorra projekt:
1. Vallavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
2. Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine
3. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 11. istung

Päevakorra projekt:
1. Volikogu esimehe valimine 
2. Volikogu aseesimehe valimine

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 10. istung

Päevakorra projekt:
1. Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud toimingute tegemise õiguse delegeerimine Martna Vallavalitsusele 
2. Sihtotstarbe määramine
3. Vallavara kasutusse andmine
4. Martna Vallavolikogu 12.12.2001. a määruse nr 17 "Martna valla vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine" muutmine
5. Martna Vallavolikogu 29.01.2013. a määruse nr 84 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine
6. Martna valla 2015. aasta eelarve
7. Ülevaade HLS elektriliini trassi asukoha valikutest

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 9. istung

Päevakorra projekt:
1. Politsei- ja Piirivalveameti ülevaade õiguskorrast
2. Jaoskonnakomisjoni moodustamine
3. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
4. Martna valla 2015. aasta eelarve
5. Jooksvad küsimused

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 8. istung

Päevakorra projekt:
1. Rahvakohtunikukandidaadi valimine
2. Martna valla 2014. aasta II lisaeelarve
3. Laenu võtmine
4. Martna Vallavolikogu 25.04.2013. a otsuse nr 105 „Martna Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ja ametnikele esitatavate nõuete ning palgajuhendi kehtestamine" muutmine
5. Sotsiaaltoetuste määrad Martna vallas
6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
7. Jooksvad küsimused

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 7. istung

Päevakorra projekt:
1. Martna valla 2014. aasta I lisaeelarve
2. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kooskõlastuse mitteandmine
3. Läänemaa kohaliku omavalitsuse üksuste ühise jäätmekava koostamise algatamine
4. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
5. Martna Vallavolikogu 14.12.2010. a määruse nr 31 „Martna valla raamatukogude kasutamise eeskiri" muutmine
6. Jooksvad küsimused 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 6. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  6. istung toimub neljapäeval, 26. juunil 2014. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.

Päevakorra projekt:

1. Revisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
2. Martna valla 2013. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kooskõlastuse mitteandmine
4. Seadusjärgsest pärimisest tuleneva pärandi vastuvõtmine
5. Martna Vallavolikogu 06.11.2009. a määruse nr 4 „Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjoni määramine" kehtetuks tunnistamine
6. Martna Vallavolikogu 12.12.2013. a otsuse nr 13 „Kultuuri- ja sporditöö komisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
7. Jooksvad küsimused
 

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 5. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  5. istung toimub teisipäeval, 29. aprillil 2014. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.
 
Päevakorra projekt:
 
1. Siimu tee 6 korterite nr 1 ja 3 otsustuskorras müük
2. Kõrtsu kinnistu müük
3. Kõrtsu kinnistu otsustuskorras müük
4. Silgi kinnistu müük
5. Jaoskonnakomisjoni moodustamine
6. Jooksvad küsimused

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 4. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  4. istung toimub teisipäeval, 18. märtsil 2014. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.

Päevakorra projekt:

 1. Ülevaade õiguskorrast, Kiur Klipperg
 2. Vallavara kasutusse andmine
 3. Martna valla 2014. aasta eelarve
 4. Üldplaneeringu ülevaatamine
 5. Küsitluse tulemuste kinnitamine
 6. Siimu tee 8 korteri nr 7 otsustuskorras müük
 7. Martna Vallavolikogu 29.01.2013. a määruse nr 84 "Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks" muutmine
 8. Haridus- ja hoolekandekomisjoni koosseisu kinnitamine
 9. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale
 10. Haapsalu Linnavolikogu ettepanek (vastus kujundatakse volikogu istungi käigus)
 11. Jooksvad küsimused

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu 3. istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu  3. istung toimub neljapäeval, 12. detsembril 2013. a,  algusega kell 14.00, Martna vallamajas.

Päevakorra projekt:

 1. Vallavanema avaldus
 2. Vanakooli kinnistu otsustuskorras müük
 3. Kooli tee 4 korteri nr 5 otsustuskorras müük
 4. Martna valla 2013. aasta I lisaeelarve
 5. Martna Vallavolikogu 21.11.2013. a otsuse nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine" muutmine
 6. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja koosseisu kinnitamine
 7. Kultuuri- ja sporditöö komisjoni koosseisu kinnitamine
 8. Majandus- ja eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine
 9. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 10. Vallavanema asendaja nimetamine
 11. Jooksvad küsimused

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu teine istung

Päevakord:

 1. Martna Vallavolikogu 12.12.2001. a määruse nr 17 "Martna valla vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine" muutmine
 2. Sotsiaalhoolekande transporditeenuse osutamise kord Martna vallas
 3. Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 4. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
 5. Vallavanema valimine
 6. Valla esindajate ja nende asendajate nimetamine Läänemaa Omavalitsuste Liidu Omavalitsuste Päevale
 7. Läänemaa Omavalitsuste Liidu Eestseisusesse kinnitamiseks valla esindaja esitamine
 8. Valla esindaja valimine Martna Põhikooli hoolekogusse
 9. Valla esindaja valimine Martna Lasteaia hoolekogusse
 10. Jooksvad küsimused

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu esimene istung

Martna Vallavolikogu 7. koosseisu esimene istung toimub kolmapäeval, 30. oktoobril 2013. a, algusega kell 14.00, Martna vallamajas

 

Päevakord:

1. Volikogu esimehe valimine;

2. Volikogu aseesimehe valimine;

3. Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.