Selgituse vorm

Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja kirjalik SELGITUS oma jäätmete käitlemise kohta tuleb esitada Martna Vallavalitsusele igal aastal 20. jaanuariks eelneva aasta olmejäätmete käitlemise kohta postiaadressil Martna küla, 90601 Martna vald, Läänemaa või elektronposti aadressil vallavalitsus@martna.ee. Selgituse esitavad jäätmevaldajad, kellele on antud korraldatud jäätmeveost vabastus ja selgituse kohustus on kirjeldatud vabastuse korraldusel. 

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamise vormid

Martna Vallavalitusus kehtestas 25.07.2013.a oma määrusega järgmised korraldatud jäätmeveost vabastamise vormid: