Martna valla üldplaneering

Üldplaneering algatati Martna Vallavolikogu 02.03.2005.a. määrusega nr.40.


Lääne Maavalitsuse kiri Martna valla üldplaneeringule kooskõlastuste määramise kohta.
Martna valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande   kooskõlastajad on Kullamaa Vallavalitsus, Ridala Vallavolikogu, Taebla Vallavolikogu, Lihula Vallavolikogu, Lääne-Eesti Päästekeskus, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet (protokoll ja protokolli täpsustused) ja Läänemaa Keskkonnateenistus.


Kooskõlastustega tutvuti töörühma koosolekul ja kujundati valla seisukohad.


Martna Vallavolikogu 20.06.2007.a. otsusega nr.15 võeti vastu Martna valla üldplaneering . Martna valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju hindamise avalik väljapanek toimus Martna Vallavalitsuses 15.07.-16.08.2007 tööpäevadel kell 9.00-15.30 ja valla kodulehel www.martna.ee.


Martna valla üldplaneeringuga ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega sai tutvuda Martna Vallavalitsuses 15.07.-16.08.2007 tööpäevadel kell 9.00-15.30 ja valla kodulehel www.martna.ee .


Üldplaneeringu ja KSH aruande kohta sai esitada Martna Vallavalitsusele ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult kuni 16.augustini 2007.a. Üldplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimus 30.augustil kell 14.00 Martna vallamajas. Avaliku arutelu protokoll ja osavõtjate nimekirjad.


Martna valla üldplaneeringule andis heakskiidu Lääne maavanem oma 13.12.2007.a. korraldusega nr. 189 "Ettepanek Martna valla üldplaneeringu kehtestamiseks".


Martna Vallavolikogu kehtestas Martna valla üldplaneeringu 19.12.2007.a. määrusega nr.13. Üldplaneeringu kaart  ja legend . Üldplaneeringu seletuskiri.

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH)

KSH programm, KSH aruanne ja aruande lisa.

KSH programmi algatamine ja sellekohane teade Avalikes Teadaannetes 01.12.2005.a.

Keskkonnateenistuse seisukoht 16.12.2005.a.

KSH programmi avaliku arutelu 17.01.2006.a. protokoll ja osavõtjate nimekiri.

KSH programmi avalikustamise teade Ametlikes Teadaannetes 22.12.2005.a.

KSH programmi heakskiit Läänemaa Keskkonnateenistuse poolt 10.03.2006.a.

KSH programmi avalikustamine toimub 15.07.-16.08.2007.a. tööpäevadel Martna vallamajas, sellekohane teade on ka Ametlikes Teadaanetes.