Martna valla teesid ühinemisläbirääkimistel

Ühinemise eesmärgiks on moodustada haldus- ja jätkusuutlik, arengu- ja konkurentsivõimeline hästi toimiv terviklik omavalitsuse üksus, kus hoitakse ja säilitatakse piirkondade ajaloolist eripära ja traditsioone ning luuakse võimalused kogu omavalitsusüksuse tasakaalustatud arenguks.

 

Valla juhtimine

1.       Volikogu valitakse ühes ülevallalises valimisringkonnas.

2.       Volikogu komisjonidesse kaasatakse vähemalt üks esindaja igast ühinenud omavalitsusüksusest.

3.       Senistesse vallakeskustesse jäävad valla piirkondlikud teeninduskeskused.

4.       Ühinenud omavalitsuse personal leitakse eelkõige sisekonkursi teel, ühinevate omavalitsusüksuste ametnikele leitakse rakendus uues struktuuris, võimalusel jätkavad teenistujad tööd oma valdkonnas.

5.       Ametiasutuse töö ümberkorraldamise tagajärjel ametist vabastamise korral makstakse teenistujale lisaks seaduses ettenähtud hüvitisele ka hüvitust vastavalt ühinemiseelse omavalitsuse põhimääruses sätestatule.

 

Kogukonnad, külaelu, elanike kaasamine

1.       Tagatakse kogukonna kaasamine omavalitsusüksuse arengu ja piirkonna seisukohalt oluliste otsuste langetamisse.

2.       Töötatakse välja kodanikuühenduste rahastamise ja kaasamise põhimõtted. Kodanikuühenduste rahastamine jätkub vähemalt ühinemiseelses mahus.

3.       Kodanikuühenduste kasutusse antud vara kasutamise lepingud kehtivad samadel tingimustel kuni lepingu tähtaja lõpuni, vajadusel ja võimalusel pikendatakse lepinguid samadel tingimustel, arvestades varaga seotud tegelikke kulusid. Senised omavalitsuste omandis olevad külaplatsid jäävad kogukonna kasutada.

4.       Jätkatakse tänaste traditsiooniliste omavalitsuste poolt toetatavate kultuuri- ja kogukonnaürituste toetamist.

 

Teenused

1.       Kõigile omavalitsusüksuse lastele tagatakse vajadusel lasteaiakoht ja osutatakse kvaliteetset alusharidusteenust. Kõik ühinevate omavalitsuste munitsipaallasteaiad jätkavad tegevust, eesmärgiga korraldada lasteaiakohtade pakkumine võimalikult kodu lähedal. Lasteaedades kehtivad kohatasu ja toitlustamise määrad võivad muutuda elukalliduse indeksi muutuste korral.

2.       Õpilastele tagatakse võimalikult kodulähedane põhiharidus, olemasolev põhikoolide võrgustik säilib. Võimalusel suurendatakse hariduslike tugiteenuste, huviringide jms osutamise võimekust ja kättesaadavust.

3.       Säilib olemasolev koolitranspordi võrgustik.

4.       Põhikoolis tagatakse tasuta koolilõuna.

5.       Tööd jätkavad kõik senised noortekeskused.

6.       Tööd jätkavad kõik senised raamatukogud, valla eelarvest toetatakse jätkuvalt raamatute ja perioodika ostmist.

7.       Omavalitsus toetab kõikide seniste erasektori poolt pakutavate oluliste teenuste jätkamist:

- perearsti teenus, perearstidega sõlmitud ruumide kasutusse andmise lepingud kehtivad samadel tingimustel kuni kehtivusaja lõpuni, vajadusel ja võimalusel pikendatakse lepinguid samadel tingimustel, arvestades ruumidega seotud tegelikke kulusid. Vajadusel leitakse perearstidele uued ruumid samade tingimustega, sama asula piires;

- senised postipunktid;

- juuksur (iluteenused).

Ettevõtete kasutusse antud ruumide kasutamise lepingud kehtivad samadel tingimustel kuni lepingu tähtaja lõpuni, vajadusel ja võimalusel pikendatakse lepinguid samadel tingimustel, arvestades ruumidega seotud tegelikke kulusid.

8.       Säilivad senised sotsiaalteenused. Sotsiaaltoetuste määrad ühtlustatakse põhimõttel, et ühegi ühinemiseelse omavalitsuse senised toetused ei vähene.

 

Kommunaalmajandus

1.       Tagatakse teede hooldus- ning remonditööd vähemalt senise rahalise mahu ja kvaliteediga.

2.       Teede talihoolde korraldamisel arvestatakse piirkondlike eripäradega ning säilitatakse vähemalt ühinemiseelne teenuse kvaliteet.

3.       Kalmistute, parkide ja haljasalade, kinnisvara hooldamine jätkub vähemalt ühinemiseelsel tasemel.

4.       Osaletakse ühtes jäätmehoolduse koostöös, korraldatakse ühiselt korraldatud jäätmevedu ning koostatakse ühine jäätmekava. Jätkuvad ohtlike jäätmete ning suurjäätmete kogumisringid.

5.       Kommunaalteenuseid, kaugkütte-, üüri- ja hooldusteenuseid osutatakse senises mahus. Vajadusel viiakse sisse muutused teenuste tõhusamaks osutamiseks.

6.       Tänavavalguspunktide arvu ei vähendata, tänavavalgustuse arendamine toimub vastavalt piirkondlikele vajadustele.

7.       Eesmärgistatakse mahajäänud hoonete lammutamist ja selle tarvis otsitakse rahalisi võimalusi.

 

Arendustegevus, investeeringud, ühinemistoetuse jagamise põhimõtted

1.       Ühinenud omavalitsus töötab välja ühtse ettevõtluse ja turismi arendamise poliitika, lähtudes seejuures piirkondlikest arengueeldusest. Toetatakse ettevõtjaid uusi töökohti loova taristu väljaehitamisel.

2.       Osaletakse piirkondikus turismialases koostöös (Läänemaa Turism, Terra Maritima), koostatakse ühised turismimarsruudid ning arendatakse turismiobjektide võrgustikku.

3.       Ühinenud omavalitsus osaleb üleriiklikes ettevõtluse ja maapiirkonda elama asumiseks suunatud toetusprogrammides (nt hajaasustuse meede jms).

4.       Ühinenud omavalitsus astub järgmiste organisatsioonide liikmeks: Läänemaa Omavalitsuste Liit, üleriigiline omavalitsuste liit, MTÜ Kodukant Läänemaa, Terra Maritima.

5.       Ühinemistoetus jagatakse põhimõttel, et iga ühineja ühinemistoetus kulutatakse ühinemiseelse valla territooriumil oluliste investeeringute tegemiseks. Martna valla jaoks olulised investeeringud on:

-   Martna asula katlamaja ja soojustrasside rekonstrueerimine;

-   lasteaia soojustamine;

-   mustkattega teelõigud tihedamalt asustatud alaliste elanikega piirkondadesse.

6.       Investeeringuid tehakse järgides valla tasakaalustatud arengu põhimõtet ning objekti olulisust kogukonnale.

7.       Kehtivat rahastamisotsust omavad projektid viiakse ellu esmajärjekorras.

 

MÄRKUS:

Läbirääkimiste käigus võib eelnimetatud seisukohti täpsustada ja leppida kokku täiendavates küsimustes, mis ei lähe vastuollu käesolevas teesides nimetatuga. 

Üldised põhimõtted

Vabariigi Valitsuse haldusreformi veebileht.

Haldusreformi veebilehele saab siit.

Ühinemisläbirääkimised Eestis