Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kehtestamine

Lääne  maavanem kehtestas teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" 25.07.2016. a korraldusega nr 1-1/16/114.

Planeeritav Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliin on osa kogu Eesti katmiseks vajalikust 330 kV elektrivõrgust ning esimene etapp Eesti ja Läti vahelisest uuest 330 kV pingega elektriülekandeliinist. Planeeritav elektriliin on vajalik üleriikliku varustuskindluse suurendamiseks (väiksem elektrikatkestuse oht) ning ülekandekadude vähendamiseks (suureneb ülekande efektiivsus), mis omakorda tagab tarbijatele parema elektriühenduse. Kaugemas tulevikus on uus liin vajalik energiaturu arendamiseks Balti riikide ja Kesk-Euroopa ning Skandinaavia vahel. Läänemaal läbib trassikoridor Lääne-Nigula, Kullamaa, Martna ja Lihula valda ning selle pikkus on 58,1 km.

Teemaplaneeringuga on määratud 330/110 kV õhuliini trassikoridori asukoht ning reserveeritud elektriliini rajamiseks vajalik maa. Planeeritud trassikoridori laius on 100 m, millest elektriliini kaitsevöönd on 80 m ja puhverala 20 m. Puhverala võimaldab projekteerimise faasis elektriliini asukohta täpsustada eelkõige ehitusgeoloogiast ja reljeefist tulenevalt. Õhuliini ja mastide täpsed asukohad määratakse ehitusprojektiga. Pärast täpsema projekti valmimist puhverala vabaneb. Kaitsevööndisse jäävate maaüksuste sihtotstarvet ei muudeta, kuid ohutuse tagamiseks on maakasutus mõningal määral piiratud. Suurim mõju on liinil metsamaadele, sest mets tuleb kogu kaitsevööndi ulatuses raadata.

Sobivaim trassikoridori asukoht selgitati välja avaliku planeerimisprotsessi ning erinevate teemaplaneeringu osapoolte koostöö ja kaasamise tulemusena. Planeeritav elektriliini trassikoridor, ületanud Kullamaa-Martna valla piiri, suundub uues asukohas lõunasse üle Kullamaa valda jääva Laiküla turbamaardla ning siis uuesti Martna valda. Trassikoridor kulgeb läbi Laiküla ja Keskküla külade ning suundub Kasari külas pärast Kasari jõe ületamist Lihula valda. Keskküla külas Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee läheduses liitub planeeritava trassikoridoriga olemasolev Lihula-Martna 110 kV elektriliin ning elektriliin kulgeb edasi Lihula valda kolmeahelalisena (330/110/110 kV). Trassikoridori asukoht ja teemaplaneeringuga määratud maa- ja veealade üldised kasutamistingimused kantakse Martna valla üldplaneeringusse.

Elektriliini kaitsevööndisse jäävate maade omanikele on ette nähtud kompensatsioonid. Metsamaa puhul makstakse kinni täna olemasoleva metsa eest saadava ning perspektiivse küpse metsa hinna vahe. Mets töötatakse üles Elering AS kuludega ning ladustatakse kinnistu piirile maaomaniku poolt näidatud kohta. Haritava ja muu maa puhul makstakse tasu 33% koefitsiendiga kaitsevööndi alla jääva maa hinnast. Elamumaa puhul koostatakse eksperthinnang kinnisvara hindaja poolt, mis kajastab kinnistu väärtuse langust seoses liinikaitsevööndiga. Tasu makstakse vastavalt väärtuse langusele seoses olukorra muutusega uue liini ehitusel. Täiendavad tasud mastide eest: tõmmitsatega mast 1000 € ning vabalt seisev mast 250 €. Lisaks on ühekordne notarisse tuleku tasu 200 €. Talumistasu määrasid ei ole täna kehtestatud. Antud määrad on riigikogu poolt välja töötamisel. Pärast vastavate määrade kehtestamist hakatakse talumistasu maksma vastavalt sellele. Tasud makstakse tagantjärgi.

Elektriliini projekteerimisel sõlmitakse iga maaomanikuga isiklik kasutusõiguse leping, milles fikseeritakse trassi asukoht ja muud tingimused (nt tööde teostamise aeg, tasu). Lääne maakonna osas hakatakse maaomanikega lepinguid sõlmima 2017. a kevadel, õhuliini ehitamine on kavandatud aastatel 2018-2020. Elektriliini ehitajaks ja omanikuks on AS Elering.

Planeeringu materjalid on kättesaadavad Lääne Maavalitsuse veebilehel: http://laane.maavalitsus.ee/harku-lihula-sindi.

Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine

Kooskõlastused

Martna vallavolikogu otustas:

1.      Võtta seisukoht Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" kooskõlastamise osas pärast seda kui on selgunud projekteeritava kaitseala piiri täpne asukoht.

2.      Teha planeeringu koostajale ettepanek, kaaluda elektriliini trassi alternatiivse asukohana, juhul kui planeeritava kaitseala piiri nihutamine seda võimaldab, Keskküla ja Kasari külast möödumist põhja ja lääne poolt (raba servast), sealjuures möödudes kõikidest majapidamistest kaugemalt kui 200 meetrit.

Lääne Maavalitsus luges teemaplaneeringu "Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine" (trassialternatiivi M 1-1) Martna valla osas kooskõlastatuks.