Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Rahvaküsitluse tulemused

Martna vallas 18.-20.novembril 2016 toimunud rahvaküsitlusel osales 44 inimest. Nimekirja oli kantud 695 inimest. Küsitlusest osavõtu protsendiks kujunes 6,33. 

Küsitluslehel oli küsimus "Kas Teie pooldate Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla ühinemist ühiseks omavalitsuseks?". Vastata sai "JAH" ja "EI".

Küsitlusel osalenud 44-st inimesest oli ühinemise poolt hääletajaid 26 ja vastu hääletajaid 18.

Ühinemisleht

Seoses ühinemisläbirääkimistega on välja antud  ühinemisleht.

Rahvaküsitlus Martna vallas

Ajavahemikul 18.-20. november 2016, iga päev kell 9-17, toimub Martna vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16aastased ja vanemad valimisõiguslikud Martna valla elanikud.

Küsitlus toimub küsitluspunktis, mis asub Martna Vallavalitsuses, aadressil Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel, võib ta taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluse korraldamiseks moodustatud komisjonile või vallasekretärile hiljemalt 20. novembriks kell 14.

Komisjoni ja vallasekretäri kontaktandmed: Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Lääne maakond 90601, e-post Kaie.Talving@martna.ee, vallavalitsus@martna.ee, tel 472 5041 ja 5307 6824.

Ühinemislepingu projekti avalikud arutelud toimuvad

14.10 kell 18.00 Rõude külamajas

17.10 kell 10.00 Martna Päevakeskuses 

Ühinemislepingu projekti avalik väljapanek

Martna Vallavolikogu 08.09.2016. a otsuse nr 120 alusel korraldab Martna Vallavalitsus, ajavahemikul 03.10.-24.10.2016. a, Kullamaa valla, Lääne-Nigula valla, Martna Valla, Noarootsi valla ja Nõva valla ühinemislepingu projekti avaliku väljapaneku Martna Vallavalitsuses, Martna Raamatukogus, Rõude Raamatukogus ja Martna valla kodulehel www.martna.ee. Ettepanekud ja vastuväited avalikustatud ühinemislepingu projektile ja selle lisadele esitada kirjalikult, hiljemalt 26.10.2016. a, Martna Vallavalitsuse aadressil: Martna küla, Martna vald, 90601 Läänemaa või elektrooniliselt: vallavalitsus@martna.ee.

2015

Lääne-Nigula vallavolikogu tegi 29.10.2015 Noarootsi vallale, Nõva vallale, Martna vallale ja Kullamaa vallale ettepaneku alustada kõnelusi 5 valla võimaliku liitumise teemadel.

Tänaseks on teada, et riigihalduse ministri moodustatud haldusreformi ekspertkomisjoni soovituse kohaselt peab tuleviku kohaliku omavalitsuse üksuses elama vähemalt 5000 elanikku. Komisjoni poolt valla suuruse kohta esitatud ettepanek  kujutab endast kompromissi erinevate põhiteenuste osutamise optimaalsete teenuspiirkondade ja kliendibaaside, ametnike kompetentsivajaduse, kohaliku demokraatia toimimise ning finantssuutlikkuse vahel.

Pindala ja elanike arv

 

Elanikke 01.01.2015

Pindala

Lääne-Nigula

4162

507

Noarootsi

850

296

Nõva

372

129

Martna

806

269

Kullamaa

1142

224

KOKKU:

7332

1425

Allikas: Rahvastikuregister

Moodustuv kohaliku omavalitsuse üksus oleks klassikaline võrgustikupõhine (multicentric) kohaliku omavalitsuse üksus st vald kus puudub üks domineeriv keskus (analoogiliselt tänase 4 keskusasulaga Lääne-Nigula vallaga). Võrgustikupõhises kohaliku omavalitsuse üksuses on piirkonnad omavahel tasakaalustatud (st ei pea kartma ühe piirkonna domineerimist ja sellest tingituna väheneb ääremaastumise oht). Ühinemisläbirääkimiste põhiliste küsimustena tuleb kokku leppida:

  • Avalike teenuste (avalike ülesannete täitmise) arendamine;
  • Juhtimise ja kompetentside arendamine;
  • Kohalik identiteet, ääremaastumise vastased meetmed sh esindatus komisjonides; piirkondlik teenuste kättesaadavus (sh erateenused- hambaravi, apteek, post jms), teeninduskeskused ja nende funktsioon ning asukoht;
  • Kodanikuühiskonna areng, seltsid ja MTÜ-d;
  • Lähiaastate (4 aastat) investeeringute kava.

Vajaliku uuringuna tuleks kindlasti koostada eelarveprognoos (ühendatud eelarvestrateegia), mis annab võimaluse hinnata kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvemahtu nii tulude kui kulude lõikes ning selgitada finantsvõimekus. Eriti oluline on avada tulevase ühisomavalitsuse võimekus tagada vajalikud rahavood püsikulude ja investeeringute katteks ning võimalike rahaliste kohustuste teenindamiseks. Samuti vajab selgitamist toetuste, teenuste ja palkade ühtlustamise kulud.