Lasteaia kodukord

Üldsätted

Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik. Dokument on avalikustatud valla veebilehel ning on lasteaias paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine, info vahetus

1. Lapsi võetakse Martna  Lasteaeda vastu lapsevanema  avalduse alusel. Lasteaeda võetakse esmalt vastu koolieast nooremaid lapsi kui lapse ja tema vanema elukohaks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Martna vald.

Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda võtta lapsi ka väljastpoolt valla teeninduspiirkonda.                                                                                              Lasteaia direktor komplekteerib rühmad jooksva aasta 5. septembriks.           ( Martna Vallavalitsuse määrus 06.11.2012 nr 6).

2. Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7:30 kuni 18:00.

3. Lasteaed töötab aastas 11 kuud, kollektiivpuhkuse ajal on lasteaed suletud.

4. Uusaastale, EV aastapäevale, võidupühale ning esimesele jõulupühale vahetult eelneval tööpäeval on lasteaed avatud kell 15:00-ni, mil lastele õhtuoodet ei pakuta.

5. Lapsevanem toob lapse lasteaeda hommikul hiljemalt kella 8:30-ks ja viib lapse ära talle sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

6. Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

7. Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajale.

8. Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.

9. Eriolukordades, kus lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil.

10. Lapsevanem edastab teateid lapse kohta lasteaia telefonidel 4792621, 53491741 või meiliaadressil lasteaed@martna.ee .

11. Lapsevanem teatab lasteaeda, kui tema kontaktandmed on muutunud.

12. Infot lasteaias toimuva kohta  jagavad  direktor või õpetajad. Info edastamise viisid:   lasteaia stend,  suusõnalised vestlused, e- mail, telefon või facebook.

13. Septembrist kooliteed alustaval lapsel on võimalus lasteaias käia kuni kollektiivpuhkuse alguseni.

14. Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on lapsevanema avaldus.

15. Lasteaiatasu peab olema makstud  Martna valla poolt väljastatud arvel näidatud kuupäevaks.

Toiduraha arvestatakse vastavalt söögikordade arvule eelmisel kuul toiduainete tegeliku kulu alusel.

Õppevahendite tasu   suuruseks alates 01.01.2013  on 12 eurot kuus ühe lasteaias käiva lapse kohta. Tasu makstakse täies ulatuses sõltumata kohaloleku päevade arvust.

( Martna Vallavolikogu  22.10.2012 määrus nr 68)

Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

1. Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuste korraldust.

2. Lasteaia töötajad kujundavad erivajadustega lastele koostöös kohaliku omavalitsusega laste arengut soodustava keskkonna.

3. Lasteaeda ei lubata last, kui tema tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

4. Rühma töötajad jälgivad lapse terviseseisundit lasteaeda vastuvõtul ja siin viibimise ajal. Tervise- ja käitumishäiretest teavitatakse lapsevanemat ja vajadusel lasteaia direktorit.

5. Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel.

6. Lapse nakkushaigusesse haigestumisest kodus on vajalik teavitada õpetajat esimesel võimalusel.

7. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Lapsevanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi või võetakse ühendust perearstiga.

8. Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb lasteaia töötajal võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

9. Lasteaia direktor  teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

10. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

11. Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

12. Lapsel on õueriided, peakate (iga ilmaga) ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust ning  vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

13. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

14. Soodsate ilmastikutingimuste korral viibivad lapsed võimalikult palju aega   õues.

15. Lasteaias on kolm söögikorda: hommikusöök 8.30, lõunasöök 12.30 ja õhtuoode 15.30. 

16. Regulaarseid söömata jäänud hommikusööke ja õhtuooteid arvestatakse toidurahast maha  eelneval kokkuleppel, üksikuid ei arvestata.

17. Lapsevanem informeerib õpetajat oma lapse söömisharjumustest või allergiast mõne toiduaine suhtes.

Turvalisuse tagamine

1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse.

3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4. Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.

5. Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul on õpetaja või õpetajat abistav töötaja  liitrühmas kuni kümne  lapse kohta.

6. Õppekäigu ajal väljaspool õueala liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

7. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

8. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele.

9. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.                                                                                                                                          

10. Jalgratta, tõukeratta või rulaga sõidul kasutab laps  kiivrit.

11. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

12. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine on lasteasutuse direktori pädevuses.

Meetmed

1.Lasteaia direktor võib lapse lasteaiast välja arvata kui:

1)    laps on lasteaiast mõjuva põhjuseta puudunud enam kui kuu aega ja vanem ei ole lapse puudumisest teatanud;

2)    vanem ei ole tasunud lapse eest toitlustus- ja õppevahendite tasu kahe kuu jooksul arvates arve esitamisest;

[Muudetud Martna Vallavalitsuse 06.11.2012 määrusega nr 6 – jõust. 12.11.2012]

3)    vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda.

2.Lastevanemad , kellel on raske majanduslik olukord, saavad taotleda          Martna    Vallavalitsuselt kaks korda aastas lapse osalist või täielikku  vabastamist toidurahast. Selleks esitada Martna Vallavalitsusele sellekohane avaldus  septembris ning jaanuaris.

Martna Lasteaia kodukord kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt 22.10.2015.