Korduma kippuvad küsimused

Lääne-Nigula vald on võrgustikupõhine kohaliku omavalitsuse üksus. Eesmärgiks on see, et igas valla keskuses- Taeblas, Kullamaal, Pürksis, Nõval, Linnamäel, Ristil, Paliveres, Martnas ning ka väiksemates keskustes (nt Sutlepa, Piirsalu, Nigula)- oleksid tagatud teenused vähemalt sellises või paremas mahus kui täna. Tänased lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, koolid jätkavad tegevust. Efekt saavutatakse läbi kogukondade ühise koostegemise.

Ükski keskus ei domineeri teise üle ja on välditud oht, et ühte suurt keskust hakatakse arendama teiste ja väiksemate arvel.

Mis on uue valla nimi?

Läbirääkijad jõudsid kokkuleppele, et ühinejad jätkavad Lääne-Nigula valla nime all. Tegemist on juba juurdunud valla nimega ning ühinenud vallas ei pea läbi viima uut konkurssi sümboolika ja lipu leidmiseks. Kullamaa ja Noarootsi osavaldade nimeks jääb senine vallanimi ja sümboolikaks senine valla sümboolika.

Kas minu piirkond on ka tulevikus volikogus esindatud?

See, kas piirkond on uues volikogus esindatud sõltub sellest, palju piirkonna esindaja valimistel hääli saab. Läbirääkimistel otsustati, et uus volikogu tuleb üleminekuetapil 25 liikmeline- nii on tagatud, et ka väikseimast ühinenud vallast tuleb 1-2 esindajat volikogu liiget. Lisaks volikogu liikmetele näeb ühinemisleping ette ka teised kaasamise võimalused- näiteks iga ühinenud vald saab igas volikogu komisjonis vähemalt ühe liikmega esindatud.

Kas ma pean nüüd iga asja pärast valla keskusesse Taeblasse sõitma, meilt ei lähe sinna otse bussigi?

EI. Nagu juba varem ära nimetatud on Lääne-Nigula vald võrgustikupõhine kohaliku omavalitsuse üksus. Kõikides senistes vallakeskustes, aga ka Ristil ja Linnamäel säilivad uue valla teeninduskeskused (Kullamaal ja  Noarootsis osavalla valitsused), kus elanikud saavad kõik esmased asjad ära ajada. Kindlasti jääb kohapeale sotsiaaltöö spetsialist ja saab esitada kõiki vajalikke avaldusi ning saada head nõu. Vallakeskuses asuvad eeskätt valdkonnajuhid ja need ametikohad, millega tavakodanikul on väga vähe vahetut kokkupuudet (näiteks raamatupidamine, kinnisvarahaldus, haridusnõunik jms)

Kas haldusreformi tõttu pean oma perearsti vahetama?           

EI, haldusreformi tõttu ei pea vahetama perearsti, hambaarsti, hakkama mujal poes, ujulas või spordihoones käima. Lapsed võivad jätkata senistes lasteaedades, koolides ja huviringides, isegi kui need asuvad väljaspool uue valla piire.

Mis saab toetustest?

Ühinemislepinguga on kokku lepitud, et kõik senised toetused säilivad vähemalt samas määras ja mahus ning võetakse suund toetuste ühtlustamisele.

Kas senised asutused jäävad alles?

Haldusreform ei ole haridusreform, raamatukogude reform või noortekeskuste reform, reformi käigus ühtegi asutust ei suleta. Küll võimaldab reform asutuste koostööd parandada, võtta tööle ühiseid spetsialiste, kellel täna ei oleks täit töökoormust (nt õpetajad, logopeedid, sotsiaalpedagoogid, koolide digiõppe spetsialistid) ning jagada oskusteavet. Asutuste tulevikku mõjutab palju rohkem riigipoolsed otsused rahastamisküsimustes ja lapsevanemate otsused oma laste koolivalikul.

Mis on osavald?

Osavald on seadusega ette nähtud võimalus kogukonna kaasamiseks valla juhtimisse ning kohalikku elukorraldust puudutavate otsuste tegemisse. Osavallas moodustatakse elanike esinduskoguna osavallakogu ning nimetatakse kohaliku arendusjuhina ametisse osavallavanem. Osavallavanem võib täita ka teisi funktsioone, nt olla kohalik sotsiaaltöö spetsialist vms.