Keskkonnamõju hindamine Väike-Lähtrus

Martna Vallavalitsus teatab

AS Tallegg kavandatava Väike-Lähtru sugulinnufarmi keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande valmimisest, aruande avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust.

Martna Vallavalitsus algatas 11. jaanuari  2008. a korraldusega nr 1 Martna vallas Väike-Lähtru külas kinnistul katastritunnusega 45201:002:0111 sugulinnufarmi ümberehituse ja tegevuse keskkonnamõju hindamise.


Kavandatava tegevuse eesmärgiks on sugulinnukasvatus ning haudemunade tootmine. Selleks soovib AS Tallegg Väike-Lähtru külas ümber ehitada olemasoleva linnufarmikompleksi tänapäevastele keskkonna-, hügieeni- ja veterinaarianõuetele vastavaks. Maksimaalseks mahuks on kavandatud 26 000 sugulinnu kohta.

Siit leiate keskkonnamõju hindamise aruande ja selle lisad 1-5  ning 6,7.

Arendaja on AS Tallegg (aadress: Saha tee 18, Loo, Jõelähtme vald, Harjumaa; kontaktisik Siret Sõmer, tel. 5083 706 , e-post: siret.somer(at)tallegg.ee).

Otsustaja on Martna Vallavalitsus (aadress: Martna, 90601 Läänemaa; kontaktisik Tiiu Aavik, tel. 47 250 45 , e-post: Tiiu.Aavik(at)martna.ee).

Keskkonnamõju hindamise läbiviijaks on Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (ELLE OÜ), juhtekspert Toomas Pallo. Kontaktisik Luule Sinnisov (aadress: Lai 31, Tallinn 10133, tel. +372 611 7692 , e-post: luule(at)environment.ee).

Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 22.04 – 06.05.2008:

Martna Vallavalitsuses aadressil: Martna, 90601 Läänemaa, vallavalitsuse lahtioleku aegadel tööpäeviti kell 9.00- 15.00 ja Martna valla kodulehel www.martna.ee.
AS TALLEGG kontoris, Saha tee 18, Loo, Jõelähtme vald, Harjumaa.
ELLE OÜ kontoris, aadressil Lai 31, 10133 Tallinn.

Avaliku väljapaneku ajal (22.04 – 06.05.2008) saab aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi otsustajale (Martna Vallavalitsusele) ja eksperdile (ELLE OÜ) eelpool toodud aadressidel.

Keskkonnamõju hindamise algatamine Väike-Lähtrus

Martna Vallavalitsuse 11.01.2008.a. korraldusega nr.1 algatati Väike-Lähtru külas Linnufarmi maaüksusel asuvate hoonete rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamine. Keskkonnamõju hindamise teade on avalikustatud Ametlikes teadaannetes 16.01.2008.a.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on sugulinnu kasvatus ja haudemunade tootmine. Selleks soovib AS Tallegg Väike-Lähtru külas ümber ehitada olemasoleva linnufarmikompleksi tänapäevastele keskkonna-, hügieeni- ja veterinaarnõuetele vastavaks. Maksimaalseks mahuks on kavandatud 26 000 sugulinnukohta.

Siit leiate AS Tallegg Väike-Lähtru sugulinnufarmi ümberehituse ja tegevuse keskkonnamõju hindamise programmi.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 04.02.2008.a. algusega kell 14.00 Martna vallamajas.