Metsaomanikule raiete tegemisest

Metsaomanik või tema esindaja (vajalik volitus) esitab Keskkonnaametile metsateatise:

1) kavandatavate raiete kohta, välja arvatud valgustusraie;

2) oluliste metsakahjustuste kohta.

Metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas.

Metsateatise vorm http://www.keskkonnaamet.ee/public/ajutine/MT_vorm.pdf

Metsateatist saab esitada:

isiklikult Keskkonnaameti kontorisse (Kiltsi tee 10 Haapsalu või Penijõe küla Lihula vald) kohale tuues;

tähtkirjaga kontorisse posti teel saates;

riigiportaalis e-vorm eraisikule ja e-vorm ettevõtjale ;

elektrooniliselt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud metsateatise e-posti teel saatmisel  e-posti  aadressile pille.kaisel@keskkonnaamet.ee.

Keskkonnaamet kontrollib kavandatud töö tegemise võimalikkust ja tagastab esitajale tööd lubava või tööd keelava märkega metsateatise koopia 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest arvates kas allkirja vastu, posti teel väljastusteatega tähtkirjaga metsateatises märgitud aadressil või elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Kui tööd ei lubata, põhjendatakse seda kirjalikult.

Metsamaterjali, mille raiel ei eeldata  metsateatise olemasolu, vedajal peab kaasas olema isikut ja metsamaterjali päritolu tõendav dokument. Kui metsamaterjali omanik ja vedaja on erinevad isikud, peab metsamaterjali vedajal, kui ta veab metsamaterjali väljaspool selle omaniku kinnistut avalikult kasutataval teel, olema kaasas või vormistatud elektrooniliselt metsamaterjali sortimenti, kogust ja kuuluvust tõendav veoseleht.

 Metsamaterjal on:

 1) langetatud puu ja puutüvi;

 2) puutüve järkamisel saadud tüveosa;

 3) raidmed.

Metsamaterjali ja raieõiguse müüja ning ostja on kohustatud esitama paberil või elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile vastavalt müüdud või ostetud metsamaterjali kohta vormi kohase teatise tehingu sooritamise kvartalile järgnenud 10. kuupäevaks.

Metsanduse spetsialisti Pille Kaiseli vastuvõtuajad: kuu 1. ja 3. esmaspäeval 9-12.00 Keskkonnaameti Penijõe kontoris  ning kuu 2. ja 4. kolmapäeval kella 9-12.00 Keskkonnaameti Haapsalu kontoris.

 

Pille Kaisel

metsanduse spetsialist

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon

47 24 232/ 50 49 584