Ohtlike jäätmete kogumisring 2017

03.septembril 2017

Kirna töökoda (töökoja hoov) 08.30-8.45

Martna kauplus 08.55-9.10

Oonga kauplus 09.20-09.35

Rõude kauplus 09.50-10.05

 

Kogumisringil võetakse vastu: Õlijäätmed (vedelad), õlifiltrid, ohtlike ainetega reostunud materjalid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, ravimid, värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed, ohtlike ainete jääke sisaldav pakend, pliiakud, muud akud ning patareid ja väikeakud, kemikaalid, taimekaitsevahendid.

 

Kogumisringil  EI VÕETA vastu: elektroonikat (eraldi kogumisring), autorehve, ehitusjäätmed, mööbel, klaas, pinnas, kivid, haljastusjäätmed.

Ohtlike jäätmete ringi kontaktisik on Martna vallas Enno Heinaste 5179834.

 

Kogumisringid teostab AS Eesti Keskkonnateenused, Priit Rebane 5045894

Kogumisringid korraldab Läänemaa Omavalitsuste Liit, Hele Leek - Ambur, tel. 5149143

Korraldatud jäätmevedu

Alates 1. septembrist 2013 alustab Hanila, Lihula, Martna, Nõva, Oru, Risti ja Taebla valdade ühise hanke raames segaolmejäätmete vedu, omavalitsustega sõlmitud korraldatud jäätmeveo lepingu alusel, AS Eesti Keskkonnateenused.

Kinnistu omanikele on saadetud tutvumiseks ja allkirjastamiseks eeltäidetud lepingud. Jäätmeveo lepingu allkirjasatamata jätmine ei vabasta jäätmeveldajat vedajale jäätmete üleandmise kohustusest. 

Jäätmevaldajal on õigus esitada erandkorras, põhjendatud taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta kinnistu asukohajärgsele, kohalikule omavalitsusele (Martna Vallavalitsusele). Seda juhul kui kinnistul ei elata või kasutatakse ühist prügikasti. Taotluse esitamisel omavalitsusele, palutakse sellest teatada ka vedajale, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulusi.

Taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse teatavaks nii jäätme valdajale kui ka vedajale. 

AS Eesti Keskkonnateenused kontaktandmed:

Artelli 15, 10621 Tallinn
Telefon: 1919
http://www.keskkonnateenused.ee/

AS Eesti Keskkonnateenused Haapsalu kontor:

Nurme tn 2, 90501 Haapsalu

Avatud E-N 8.00-16.30, lõuna 12.00-12.30

Klienditeenindus: 1919

E-post: läänemaa(ät)keskkonnateenused.ee 

Ühishange

Marna vald osaleb Läänemaa korraldatud jäätmeveo ühishankes vastavalt Vallavolikogu 14.12.2010. a otsusele nr 41.