Omanikujärelevalveteenus Martna küla kaugküttepiirkonna soojatorustiku renoveerimise ehitustöödel

Välja on kuulutatud lihthange "Omanikujärelevalveteenus Martna küla kaugküttepiirkonna soojatorustiku renoveerimise ehitustöödel". https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191729

Pakkumuste esitamise aeg on 23.10.2017 11:00.

Martna soojatorustiku renoveerimise ehitustööd

Välja on kuulutatud riigihange "Martna küla kaugküttepiirkonna soojatorustiku renoveerimise ehitustööd" https://riigihanked.riik.ee/register/hange/191217.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 23.10.2017 kell 11:00.

Omanikujärelevalve Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna katlamaja renoveerimistöödele

Martna Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Omanikujärelevalve Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna katlamaja renoveerimistöödele" (viitnumber 190781).

Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 22.09.2017 kell 11.00.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/190781

 

Martna küla kaugküttepiirkonna katlamaja renoveerimine

Martna Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Martna küla kaugküttepiirkonna katlamaja renoveerimine" (viitenumber 189724).

Pakkumuste esitamise tähtaeg  on 14.09.2017 kell 11.00.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189724

 

Laenu võtmine investeeringuteks

Hanke esemeks on investeerimislaen mahus kuni 190000 eurot, mida kasutatakse Martna küla kaugküttevõrgu renoveerimise ÜF projektide omafinantseeringu  ning täiendavate kaugküttevõrgu toimimiseks vajalike investeeringute tegemiseks.

Antud hanget Laenu võtmine investeeringuteks" viiakse läbi e-riigihangete keskkonna https://riigihanked.riik.ee/register/hange/189594 ) kaudu. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.08.2017 kell 13.00.

Õpilaste vedu 2017/2018

Käesoleva lihthanke eesmärk on leida soodsam pakkuja õpilaste veoks Martna vallas. 

Tegemist on lihthankega. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.06.2017.a kell 13.00 e-hangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/186440 .

Soojuse ostmise konkursi väljakuulutamine

03.04.2017. a andis Martna Vallavalitsus korralduse (nr 30): kuulutada välja soojuse ostmise konkurss ning avaldada Martna Vallavalitsuse veebilehel ja ajalehe „Postimees" trükiväljaandes järgmine konkursiteade:

Martna Vallavalitsus Läänemaal Martna valla Martna küla kaugküttepiirkonna võrguettevõtjana kutsub soojuse tootmise valdkonnas tegutsevaid ettevõtjaid osalema soojuse ostu konkursil. Konkurss viiakse läbi vastavalt kaugkütteseadusele, Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika" ning käesoleva pakkumise kutse dokumentides kehtestatud tingimustele.
 
Soojust ostetakse aastases mahus kuni 1000 MWh.
 
Uus tootmisvõimsus on baaskoormuse katmiseks ja sisaldab vähemalt 350 kW taastuvenergiaallikatel töötavat põhikatelt. 
 
Uus tootmisseade peab alustama täisvõimsusel soojuse tootmist hiljemalt 01.09.2018 või ühe aasta jooksul alates lepingu sõlmimisest.
 
Soojuse müügileping võrguettevõtja ja konkursi võitnud tootmisseadme operaatori vahel sõlmitakse tähtajaga 12 aastat alates tootmisseadmega soojuse tootmise alustamisest.
 
Pakkumises esitatud soojuse hind ei vabasta tootmisseadme operaatorit kohustusest kooskõlastada soojuse piirhind Konkurentsiametiga kaugkütteseaduse § 9-s sätestatud korras. Lepingus sätestatud hinna ja kooskõlastatud piirhinna erinevuse korral kuulub alati kohaldamisele madalam.
 
Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21.06.2011 määrusele nr 47 „Soojuse ostmiseks konkursi korraldamise kord ja pakkumiste hindamise metoodika" § 11-le ja arvestades Pakkumise kutse dokumentides osa I pakkumise kutse punktis 3 esitatud kvalifitseerimise tingimusi.
 
Võrguettevõtja ei nõua pakkumuse tagatist.
 
Pakkumine peab olema vormistatud eesti keeles. Kõik muukeelsed dokumendid peavad olema tõlgitud eesti keelde tõlkebüroo poolt.
 
Konkursi käigus antud selgitused ja muudatused avaldatakse Martna valla kodulehe aadressil http://martna.kovtp.ee/hanked. Otseteavituse saamiseks pakkuja e-posti aadressile palume saata taotlus aadressile: vallavalitsus@martna.ee
 
Pakkumised tuleb tuua või saata tähitult Martna Vallavalitsuse aadressile  Vallamaja, Martna küla, Martna vald, Läänemaa 90601.
 
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 08.05.2017. a kell 14.00.
 
Konkursiteade konkursi väljakuulutamise kohta on avaldatud Martna valla kodulehe aadressil: http://martna.kovtp.ee/hanked".
 
 
 
 

Konkursi teade koos pakkumiskutse ja selle lisadega

 

Küttepuude hange 2017

Martna vallal on plaanis hankida küttepuid Martna katlamajale 2017/2018 kütteperioodiks. Tegemist on lihthankega. Pakkumused esitada paberkandjal hiljemalt 03.02.2017.a kell 13:00.

Hanke dokumendid

Lisa 1 Pakkuja andmed ja kinnitused

Lisa 2 Pakkumuse maksumus

Lisa 3 Hankelepingu tingimused

Hange on väja kuulutatud e-riigihangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/182170

Õpilaste vedu 2016

Käesoleva lihthanke eesmärk on leida soodsam pakkuja õpilaste veoks Martna vallas. 

Tegemist on lihthankega. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.06.2016.a kell 11.00 e-hangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175331. Pakkumine on tagasi lükatud kõrge hinna tõttu.

 

Kuulutame välja uue lihthanke "Martna valla õpilasliinil reisijateveoteenuse osutamine". Pakkumuste tähtaeg on 22.08.2016.a. kell 15.00 e-hangete keskkonnas https://riigihanked.riik.ee/register/hange/177207 .

Pakkujate puudumise tõttu pikendati hake aega kuni 29.08.2016 kella 15.00.

Küttepuude hange 2016

Martna vallal on plaanis hankida küttepuid Martna katlamajale 2016/2017 kütteperioodiks. Tegemist on lihthankega. Pakkumused esitada paberkandjal hiljemalt 07.06.2016.a kell 13:00.

Lihthanke dokumendid

Lisa 1 Pakkuja andmed ja kinnitused

Lisa 2 Pakkumuse maksumus

Lisa 3 Hankelepingu tingimused

 

Hanke käigus esitatud küsimused ja vastused:

Miks on puidu kuivuse % 22? Niiskusesisalduse protsendi määramisel on võetud aluseks analoogsed hanked ning soov kasutada kütteks kuiva küttepuud.

Miks on nii pikk maksetähtaeg? Maksetähtaeg tuleneb Martna valla eelarvelistest võimalustest.

Lasteaia katuse rekonstrueerimine

Hanked

Lihthanked ja riigihanked on kättesaadavad riigihangete registri kaudu.