Matsalu almvesikonna veemajanduskava

Matsalu alamvesikonna veemajanduskava kinnitati vastavalt veeseaduse § 38 2 lõikele 9 keskkonnaministri 28.mail 2008.a. käskkirjaga nr 633.Kava on aluseks Kasari jõe ja tema lisajõgede valgalade alusel valgalapõhise veemajanduse korraldamiseks. Põhieesmärgid on alamvesikonna elanikkonna varustamine ohutu joogiveega; pinnaveekogude võimalikult looduslähedase seisundi saavutamine või selle hoidmine sõltuvalt veekogu tüübist ja vee kasutamisest; veekeskkonnaga seotud vee-elustiku mitmekesisuse säilitamine; rannikumere ja ranniku väärtuste säilitamine. Nimetatud eesmärkide saavutamiseks on koostatud meetmekava, mis on veemajanduskava rakendamise aluseks. Veemajanduskava ning selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada üld-ja detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel.

Matsalu alamvesikonna veemajanduskavaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel: www.envir.ee/vesikonnad või kohapeal Läänemaa keskkonnateenistuses, Kiltsi tee 10, HAAPSALU või Raplamaa keskkonnateenistuses, Tallinna mnt. 14,  RAPLA.


Lisainfo:
Marika Tamm
Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistuse veemajanduse peaspetsialist, Matsalu alamvesikonna veemajanduskava koostamise korraldamise ja rakendamise koordineerija.

Kontakt: Kiltsi tee 10, 90403 HAAPSALU, tel 4724 726;
E-post: marika.tamm(at)laane.envir.ee

Matsalu piirkonna arengukava 2014-2020