Kas sinu maa sees on kaabel?

Selle kohta saab kinnistuomanik tasuta infot Telia Eesti AS järelvalve spetsialistilt tel 5051993 (Vello Leega).

Martna valla ehitusmäärus

Ehitamiseks vajalikud dokumendid

Alates 6. oktoobrist on aadressil https://www.ehr.ee  kasutusel uuenenud riiklik ehitisregister, suvel lisandub täiendav võimalus esitada taotlusi ja dokumente mugavalt ja elektrooniliselt läbi registri.

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega (sealhulgas ehitus- ja kasutusload).

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Vajalikud blanketid on leitavad aadressilt: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

Riigilõivude määrad ja arvutamispõhimõtted

Riigilõivude määrad ja arvutamispõhimõtted ehitusseaduse alusel tehtavate toimingute eest leitavad Riigilõivuseaduses.

Riigilõiv tasutakse Martna Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE431010602002423002, SEB pank. Selgitusse märkida mille eest riigilõiv on tasutud.

Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.

 

Kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid – hooned ja olmerajatised (grillnurgad, väliköögid, mänguväljakud, varjualused jne)

Ehitusseadusest tulenevalt tuleb kasutusloa saamiseks esitada järgmised dokumendid:

·Kasutusloa taotlus koos lisaga (eluruumide või mitteeluruumide andmed). Enam kui ühe omaniku puhul  kõigi omanike andmed ning allkirjad.

Taotluse ja lisade blanketid: https://www.mkm.ee/et/ehitisregister

·Riigilõivu tasumise dokumendi koopia.

·   Oluliste ehitustoodete ja materjalide sertifikaadid või vastavusdeklaratsioonid. (Kütteseadmed, tuletõkkeuksed/-aknad/-luugid, moodulkorstnad, teras- ja betoonkonstruktsioonid, reoveemahutid, puhastusseadmed jms)

·   Ehitustööde päevik.

·   Kaetud tööde aktid. (võimalusel fotod)

 

NB! Ehitustööde päeviku ja kaetud tööde aktid võib asendada sisulise ja pädeva ehituseksperdi aktiga, mis on koostatud kehtivat ehitiste ekspertiisi tegemise pädevust omava füüsilise või juriidilise isiku poolt. (Ehitusseadus § 31.  Ehitamise dokumenteerimine)

 

·  Elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega.

·   Gaasipaigaldise nõuetekohasuse tunnistus koos mõõdistamise aruandega.

·   Lepingute koopiad. (vesi, kanalisatsioon, elekter, gaas, prügi)

·   Korstnapühkija akt (üksikelamutel ja suvilatel 5 ja rohkem a. kasutusel olnud korstnatele; kortermajadel 1 a. kasutusel olnud korstnatele või vastavalt korstna dokumentatsioonis nõutule)- Tuleohutuse seadus §11

 

Märkused:

Kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid esitada ühes eksemplaris, köidetuna ja sisukorraga.

Ehitamise tehnilised dokumendid peavad olema originaalid või dokumendi väljastaja, ehitustoote importija, ehitise omaniku või kohaliku omavalitsuse kinnitatud koopiad.

Ehitise tehniliste dokumentide loetelu täpsustatakse iga objekti kohta eraldi.
Sõltuvalt konkreetse ehitise iseärasustest võib nimekirja lisanduda nõutavaid dokumente.

Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist (22. juuli 1995) asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitist võib kasutada vastavalt ehitisele ettenähtud kasutamise otstarbele.

Enne planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist (22. juuli 1995) asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitise omanik võib taotleda kasutusluba, sealhulgas ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks, esitades kohalikule omavalitsusele kasutusloa taotluse koos lisadega ja ehitise seletuskirjaga mõõdistusprojekti ning tasudes riigilõivu.

Lisainfo: telefonil +372 5340 4001.


Viimati muudetud: 20.01.2015

Ehitustegevusega seonduva dokumentatsiooni vormistamine kohalikus omavalitsuses

NB! Konsulteerige kohaliku omavalitsusega, et plaanitud ehitustegevus ei eelda eelnevalt detailplaneeringu koostamist, mille tõttu lükkub ehituslubade väljastamine edasi detailplaneeringu koostamise ja menetlemise aja võrra. Tutvuge Martna valla üldplaneeringu ja ehitusmäärusega.