Detailplaneeringu algatamine

Detailplaneeringu algatamisel palun kasutage sellekohast vormi.

 

Arendusspetsialist

Janno Randmaa

tel 47 25 045, e-mail Janno.Randmaa[at]martna.ee

Paumani detailplaneeringu avalik väljapanek

Martna Vallavalitsuse 14.03.2013 korraldusega nr 20 võeti vastu  Martna külas Paumani maaüksuse detailplaneering.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksusi number 45202:002:0219,  45202:001:0610 ja 45202:002:0005 hõlmavale 2,5 ha suurusele maa-alale puhkeala teenindavate rajatiste, s.h  laululava, tantsuplatsi, külakiige, piknikulaua, puhkevarjualuse,  lasteatraktsioonide, silla ja laudtee ehitamine ning parkla, lõkkeaseme ja välivalgustuse rajamine, vajadusel maa-ala kuivendamine ning selleks otstarbeks ehituslubade väljastamine,olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete, teede, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, servituutide vajaduse, muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 03.04-17.04.2013 Martna Vallavalitsuses tööpäevadel kella 09.00-15.00.

 

Martna Vallavalitsus

 

Illustreerivad joonised on leitavad siin.

Paumani

Martna külas
Paumani detailplaneering

Martna Vallavalitsuse 13.09.2011 korraldusega nr 131 algatati Martna vallas Martna külas Paumani maaüksuse detailplaneering, anti eelhinnang keskkonnamõju hindamise vajalikkusele ning väljastati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Planeeringu põhieesmärgiks on Martna külas Paumani kinnistut nr 2846632 (katastritunnus 45202:002:0219, üldpind 2,2466 ha, sihtotstarve üldkasutatav maa) hõlmaval maa-alal puhkeala teenindavate rajatiste, s.h  laululava, tantsuplatsi, külakiige, piknikulaua, puhkevarjualuse,  lasteatraktsioonide, silla ja laudtee ehitamine ning parkla, lõkkeaseme ja välivalgustuse rajamine, vajadusel maa-ala kuivendamine (drenaaž) ning selleks otstarbeks ehituslubade väljastamine. Olulisemate arhitektuurinõuete seadmine. Teede maa-alade ja liikluskorralduse määramine. Haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine. Servituutide vajaduse määramine. Muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Madise

Kaasiku külas
Madise spordi-ja puhkeala detailplaneering

Planeeringu eesmärk on Madise ja Reinu kinnistut hõlmaval ligikaudu 3 ha suurusel maa-alal puhke ja spordi otstarbeliste ehitiste ja rajatiste püstitamiseks hoonestusala piiritlemine ja ehituslubade väljastamine ning maa sihtotstarvete osaline muutmine.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist otsustati mitte algatada, kuna planeeringuga kavandatav ehitus ja seeläbi saavutatav tulemus ei ole keskkonda oluliselt mõjutav tegevus.

1. Martna Vallavalitsuse 30.03.2011 korraldusega nr 31 algatati Martna vallas Kaasiku külas Madise spordi ja puhkeala detailplaneering, sellekohane teade avalikustatakse ajalehes Lääne Elu.
2. Detailplaneeringu avalik väljapanek. Martna Vallavalitsuse 15.04.2011 korraldusega nr 48 võeti vastu Martna vallas Kaasiku külas Madise spordi ja puhkeala detailplaneering, mis ei ole üldplaneeringut muutev.


Planeeringu eesmärk on Madise ja Reinu kinnistut hõlmaval ligikaudu 3 ha suurusel maa-alal puhke ja spordi otstarbeliste ehitiste ja rajatiste püstitamiseks hoonestusala piiritlemine ja ehituslubade väljastamine ning maa sihtotstarvete osaline muutmine.

 

Martna Vallavolikogu 30.05.2011 otsusega nr 53 kehtestati Martna vallas Kaasiku külas Madise spordi ja puhkeala detailplaneering.

Kirsioja

Jõesse külas
Kirsioja detaliplaneering

Planeeringu eesmärgiks on Tabra oja kaitsevööndisse ja juba olemasoleval maaparandussüsteemide maa-alal tehismärgala rajamise ja selle juurdepääsutee planeerimine ning maa sihtotstarbe osalime muutmine.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist otsustati mitte algatada, kuna planeeringuga kavandatav ehitus ja seeläbi saavutatav tulemus ei ole keskkonda oluliselt mõjutav tegevus.

1. Martna Vallavalitsuse 8. novembri korraldusega nr 100 algatati Martna vallas Jõesse külas Kirsioja detailplaneering, mis avalikustati ajalehes Lääne Elu (30.11.2010).

 

Lisatud on lähteseisukohad, eelhinnang strateegilise hindamise vajalikkuse kohta, planeeringuala kaart.

Raavi

Kasari külas
Raavi 59,8 ha suuruse maaüksuse (45203:003:0190)  detailplaneering.

Detailplaneeringuga on kavandatud kinnistu jagamine elamu-, äri- ja maatulundus-maadeks; kruntide ehitusõiguse, juurdepääsude ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.
  1. Algatati Martna Vallavolikogu 19.12.2007.a. otsusega nr.29, avalikustati ajalehes Lääne Elu 05.01.2008.a.
  2. Võeti vastu ja avalikustati 30.10.2008.a. Martna Vallavolikogu otsusega nr.40, avalikustati ajalehes Lääne Elu 04.11.2008.a.
  3. Kehtestati Martna Vallavolikogu 17.12.2008.a. otsusega nr.54 ja avalikustati ajalehes Lääne Elu 30.12.2008.a.

Kangru

Kasari külas

Kangru 55,66 ha suuruse maaüksuse (45203:003:0089)  detailplaneering.

Eesmärgiks oli planeerida  55,66 ha suurune ala maatulundusmaa maatükkideks, mis ei ole väiksemad kui 2,0 ha . Detailplaneeringuga on igale maatükile kavandatud ka ehitusõigusega  elamuehituse ala (üks kuni kahekorruseline üksikelamu ja kuni kolm ühekorruselist kõrvalhoonet), juurdepääsu teed, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.

 

  1. Algatati Martna Vallavolikogu 29.11.2006.a. otsusega nr.82, avalikustati Ajalehes Lääne Elu.
  2. Võeti vastu ja avalikustati 20.06.2007.a. Martna Vallavolikogu otsusega nr.16, avalikustati ajalehes Lääne Elu 28.06.2007.a.
  3. Kehtestati Martna Vallavolikogu 17.10.2008.a. otsusega nr 25, avalikustati ajalehes Lääne Elu 01.11.2008.a.

Humala

Laiküla külas

Humala2 ,52 ha suuruse maaüksuse (45203:002:0097)  detailplaneering.

Detailplaneeringuga on kavandatud määrata maa sihtotstarbeks 100% ärimaa, krundi ehitusõigus, seadusest tulenevad piirangud, servituutide vajadus, tehnovõrkude vajadus ja paigutus, olulisemad arhitektuursed nõuded ehitustele ja keskkonnakaiselised abinõud. Planeeritud alale on ettenähtud rajada toitlustusettevõte kuni 50 isekohaga, hooajalise kasutusega kuni 24 kohaline majutushoone-motell, automaattankla koos kaupluse ja kiirteenindusega ning parkimiskohad külastajatele (8 kohta bussidele ja veoautodele, ning 38 kohta sõiduautodele. Motelli külalistele on eraldi parkla.

 

  1. Algatati Martna Vallavolikogu 07.09.2005.a. otsusega nr.183, avalikustati ajalehes Lääne Elu 20.09.2005.a
  2. Võeti vastu ja avalikustati 19.03.2008.a. Martna Vallavolikogu otsusega nr.1, avalikustati ajalehes Lääne Elu 03.04.2008.a
  3. Kehtestati Martna Vallavolikogu 30.10.2008.a. otsusega nr 36.